1. Door te bieden aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de algemene verkoopsvoorwaarden en zal zich niet op onwetendheid kunnen beroepen.
 2. Enkel de Nederlandstalige versie van de verkoopsvoorwaarden is rechtsgeldig. De vertalingen zijn slechts informatief.
 3. Bij eventuele betwistingen is alleen de rechtbank van het arrondissement waar de veiling plaatsvindt bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht.
 4. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. De bieders/kopers worden geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd. Alle goederen worden verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid of benaming niet conform is met de beschrijving. Eventuele km-standen of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van JORISCO NV of de opdrachtgever. Bij een eventuele foutieve vermelding, geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koop-ontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is.
 5. JORISCO NV, de gerechtsdeurwaarders, de opdrachtgevers zijn niet verantwoordelijk voor het ontbreken of niet volledig zijn van documenten waaronder inschrijvings-bewijzen, gelijkvormigheidsattesten, schouwingsbewijzen, Car-pass, handleidingen, software, etc. JORISCO NV, de gerechtsdeurwaarders, de opdrachtgevers gaan nooit naar de autokeuring. De koper dient zelf de nodige schikkingen te treffen.
 6. De veilingmeester of deurwaarder heeft de mogelijkheid om de identiteit van de bieders te controleren via externe databanken en kan de juistheid van de gegevens bij registratie opvolgen. De gerechtsdeurwaarder/notaris kan tevens de locatie van waarop u ingelogd bent controleren via uw IP adres. De veilingmeester en de gerechtsdeurwaarder kunnen iedere bieder te allen tijde uitsluiten.
 7. De veilingkosten bedragen 17% van de koopsom in opgeld vermeerderd met de BTW, tenzij anders vermeld.
 8. De hoogste bieder is de koper. Bij elk geschil beslist de veilingmeester of gerechts-deurwaarder. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. De veilingmeester kan tijdens de veiling op gelijk welk tijdsstip een minimum bod instellen , de verkoping onmiddellijk annuleren, loten splitsen, loten samenvoegen of loten laten vervallen, een lot opnieuw aanbieden, biedingen weigeren zonder opgave van reden, loten inhouden, bieders uit de verkoop uitsluiten, enz. De veilingmeester of deurwaarder moet zich niet verantwoorden. Indien een lot onder voorbehoud van gunnen staat is de koop pas definitief indien betreffend lot wordt gegund, na einde van de verkoping.
 9. JORISCO NV en de gerechtsdeurwaarder kunnen een verkoping annuleren, vroeger laten eindigen en later laten eindigen dan voorzien.
 10. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de veilingmeester beslist het bod van de hoogste bieder te weigeren zal de hoogste voorgaande bieder als koper worden aangeduid.
 11. Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.
 12. De veilingmeester of zijn medewerkers, of de gerechtsdeurwaarder kunnen tijdens de veiling de bieders contacteren en verzoeken om onmiddellijk hun solvabiliteit aan te tonen en/of een voorschot van max 50% van de volledige koopsom over te maken. Bij weigering van het betalen van een voorschot en/of bij insolvabiliteit kan de veilingmeester de bieder onmiddellijk uitsluiten uit de veiling en het bod annuleren.
 13. De kopers dienen na toewijzing het volledige bedrag onmiddellijk te betalen. Deze bedragen dienen te worden overmaakt op rekeningnummer (Fortis) BE15 0014 1615 4530 met vermelding van uw klantnummer dat vermeld staat op elke mail die naar u zal worden toegezonden. Na volledige betaling van de goederen ontvangt de koper een factuur op de afgiftedag. De bieder/koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van de koopsom, inclusief het opgeld en de btw. Goederen kunnen pas worden meegenomen na de volledige betaling van de koopsom, inclusief het opgeld en de btw. Indien de betaling niet tijdig is overgemaakt kan de veilingmeester beslissen om het lot opnieuw in veiling te brengen of toe te wijzen aan de tweede hoogste bieder.
 14. Rouwkoop: bij weigering tot betaling over te gaan of bij insolvabiliteit zal de veilingmeester of gerechtsdeurwaarder het lot opnieuw in veiling brengen of toewijzen aan de tweede hoogste bieder. De rouwkoper zal instaan voor de geleden schade en zal nooit de gebeurlijke hogere prijs kunnen opvragen. Alle kosten om het niet betaalde lot opnieuw in veiling te brengen of het verschil tussen het tweede hoogste bod zijn ten laste van de koper wie niet tijdig heeft voldaan.
 15. Ieder blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven. Goederen die niet worden opgehaald op de voorziene afhaaldatum zullen, zonder schriftelijke toestemming van JORISCO NV, zonder kennisgeving, ten laste van de koper, doorverkocht of weggehaald worden zonder de verkoopprijs terug te betalen. De kosten voor de ontruiming en eventuele vernietiging van deze goederen zullen op de koper worden verhaald.
 16. Voertuigen dienen eveneens op de voorziene ophaaldatum en -uur te worden afgehaald. Wanneer dit niet gebeurt, blijft regel 15 van kracht, of kan afgesproken worden dat het voertuig op een later tijdstip wordt opgehaald. In dit geval is een vergoeding verschuldigd van 15 EUR/dag, excl BTW
 17. EU afnemers die beschikken over een geldig en controleerbaar btw nummer in hun land van oorsprong, dienen geen btw te betalen op hun aankoop indien zij bij afhaling van de goederen een schriftelijke verklaring opmaken m.b.t. de overbrenging van de goederen buiten België. Niet-belastingplichtige EU-afnemers en afnemers van buiten de EU (export) dienen altijd btw te betalen. De btw betaald door de kopers van buiten de EU (export) zal na voorlegging van een geldig uitvoerdocument binnen de 10 dagen na toewijzing teruggestort worden.
 18. Vanaf toewijzing liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper. JORISCO NV, de verkoper (eigenaar), de gerechtsdeurwaarder en/of de curatele zijn niet aansprakelijk in geval van diefstal, brand, ongeval, waterschade en of gelijk welke andere schade.
 19. Iedereen is op eigen risico aanwezig tijdens de kijkdagen en de afhalingsdagen.
 20. Kopers dienen de gekochte loten deskundig te verwijderen op hun kosten en risico zonder beschadigingen aan de gebouwen en de andere loten aan te brengen. De aansprakelijkheid bij deze verwijdering is volledig voor de koper. De koper is ook verantwoordelijk voor zijn helpers of medewerkers bij deze verwijdering van de goederen. Het is verboden te branden, lassen en slijpen zonder hiervoor voldoende verzekerd te zijn en de nodige vergunningen te kunnen voorleggen.
 21. Kopers die loten hebben aangekocht die het uitnemen van andere loten bemoeilijken of onmogelijk maken dienen de loten op de eerste dag en het eerste uur van de afhaling op te halen en dit zonder onderbreking.
 22. Ingeval de eigenaar van de gebouwen, de opdrachtgever, of derden rechten doen gelden op een bepaald lot vóór betreffend lot is opgehaald door de koper, kan JORISCO NV de verkoop ongedaan maken op voorwaarde dat JORISCO NV het reeds betaalde bedrag voor betreffend lot volledig terugbetaalt. De koper kan echter geen andere rechten doen gelden, de koper zal geen schadevergoeding kunnen vorderen.
 23. De opdrachtgever, JORISCO NV, de gerechtsdeurwaarder zijn niet aansprakelijk indien er om technische reden of storing (wo. uitvallen van de website, stoornissen, geen internettoegang, enz) de website niet volledig werkt. De veilingmeester of gerechtsdeurwaarder zal in dit geval beslissen de loten toe te wijzen, de veiling te verlengen of terug in verkoping te plaatsen. Schadeclaims worden niet aangenomen.
 24. De sluittijd staat bij elk lot vermeld. Indien 5 minuten vóór het sluiten van een lot nog een bod wordt uitgebracht op dit lot, wordt de veiling voor dit lot met 5 minuten verlengd. Plaats uw loten in “loten volgen” of vernieuw uw pagina regelmatig om er u van te vergewissen of er een nieuw bod werd uitgebracht